دستگاه های آزمایشگاهی

logo11

HANNA

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ می باشد، و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ PH ﻣﺘﺮﻫﺎ ، اي ﺳﯽ ﻣﺘﺮ ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮ ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click