دستگاه های آزمایشگاهی

logo13

KERN

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮن آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل 1884 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮازوی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ در ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﺮازوﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﺰو اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ و ﺑﺎﺳﮑﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد .

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click