دستگاه های آزمایشگاهی

logo10

MEMMERT

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻤﺮت آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮازم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آونﻫﺎی ﺳﺎده و ﺧﻼء در ﺣﺠﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎده و ﯾﺨﭽﺎل دار ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﺮت ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ، ﭼﻤﺒﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ، ﺣﻤﺎم ﺳﺮوﻟﻮژی و ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺗﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click