دستگاه های آزمایشگاهی

logo02

WTW

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 1945 در آﻟﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺳﺎل 1945 اوﻟﯿﻦ ﭘﯽ اچ ﻣﺘﺮ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل 1965 ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺘﺮ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎ هﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﯽ اچ ، ﻫﺪاﯾﺖ ، ﮐﺪورت ، ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎ هﻫﺎي اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﻣﻮراﮐﺘﻮر، ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺳـﻨﺞ ، دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ آﻧﻼﯾﻦ ، اﺳـﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click