شیشه آلات آزمایشگاهی

logo03

ISOLAB

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺰوﻟﺐ در ﺳﺎل 1997 در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﯿﺰﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ، ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدي ﺑﺮ روي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دارد. ﺷﯿﺸﻪ آﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺰوﻟﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪ آﻻت ﻻزﻣﻪي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد. دﺳﯿﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﭘﯿﭙﺖﻫﺎ، ﺑﻮرتﻫﺎ،..... از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺰوﻟﺐ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click