sigamald

مواد شیمیایی

logo03

Sigma-Aldrich

سیگما آلدریچ در سال 1935 به عنوان یک شرکت تولید کننده مواد بیوشیمیایی، آنتی بیوتیک ها، بافرها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، sigma aldrich شرکت هماتولوژي و بافت شناسی، نوکلئوتیدها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهاي آمینه و مشتقات آن و شرکت آلدریچ در سال 1951 به عنوان یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی ارگانیک و غیر ارگانیک، معرف ها مواد پیشرفته ایزوتوپ هاي پایدار براي سنتز شیمیایی، شیمی دارویی و علوم مواد در کشور آمریکا به طور مستقل شروع به کار کردند. این دو شرکت سال ها به طور جداگانه به فعالیت خود ادامه می دادند و به عنوان شرکت هاي شیمیایی پیشرو در امریکا میدرخشیدند. شرکتهایی که شیمیدان ها می توانستند هزاران محصول خاص را از طریق پست خریداري کنند. تا اینکه مدیران سیگما و آلدریچ در آگوست سال در سال 1988 شرکت sigma-aldrich 1975 تصمیم گرفتند تحت مجموعه مشترك با نام سیگما آلدریچ به یکدیگر ملحق شوند. با گسترش فعالیت هاي فلوکا که تولید کننده مواد شیمیایی و معرف براي تحقیقات تحلیلی، ارگانیک و بیوشیمیایی و مواد واسطه براي صنایع شیمیایی و دارویی بود در ازاي 39 Fluka Sigma Aldrich Sigma-Aldrich Fine Chemicals Sigma-Genosys & میلیون دلار به مجموعه سیگما آلدریچ پیوست و بعدها شرکت هاي که ھر یک در زمینه اي خاص فعالیت Carbolabs ، Sigma RBI Supelco Sigma-Genosys & Carbolabs Riedel-de Haen ISOTEC داشتند به سیگما آلدریچ ملحق شدند. در سال 2001 شرکت سیگما آلدریچ بیش از 100000 محصول شیمیایی و 30000 تجهیزات آزمایشگاهی را عرضه میکرد که 35 درصد در امریکا، 43 درصد در اروپا و 22 درصد در کانادا، آسیا، اقیانوسیه و امریکاي لاتین بود. ر سال 2014 شرکت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ یک شرکت بین المللی و چند ملیتی با بیش از 9700 کارمند با پیشرفته ترین فناوري در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات و کیت هاي شیمیایی و بیو شیمیایی مورد استفاده در تحقیقات علمی، بیوتکنولوژي، توسعه دارویی، تشخیص بیماري ها و به عنوان یک عنصر کلیدي در تولید تکنولوژي سیگما آلدریچ را sigma aldrich پیشرفته بود که در بیش از 40 کشور دنیا دفتر توزیع و نمایندگی فروش داشت. در سپتامبر 2014 شرکت مرك اعلام کرد که با مبلغ 17 میلیارد دلار خریداري خواهد کرد تا اینکه در نوامبر سال 2015 سیگما آلدریچ به مجموعه مرك پیوست و به شرکت فرعی مرك تبدیل شد و به عنوان بخشی از فعالیت هاي علوم زیستی مرك تبدیل شد و اکنون یک رهبر جهانی در صنعت علوم زیستی با ارزش 125 میلیارد دلار به حساب می آید. شرکت سیگمامیلی پور (که قبلا توسط مرك خریداري شده است) با همکاري یکدیگر بیش از 300000 محصول را در 65 سایت تولیدي فراهم می کنند Millipore آلدریچ و و بیش از 50 هزار کارمند در 67 کشور جهان دارند.

گواهینامه ها

X

Right Click

No right click