روش های تشخیص اشریشیا کلی موجود در آب

چاپ

EColi

 

بیماری های ناشی از آب طور معمول از طریق پاتوژن‌های روده ای که اساسا از مسیر مدفوع منقل می‌شوند، ایجاد می‌گردند. این مورد آزمایش‌ها بر اساس میگروارگانیسم های اندیکاتور انجام می‌شود که از مهمترین ارگانیسم‌های نشانگر آلودگی آب، باکتری اشرشیا کلی است. در این مقاله قصد داریم روش های مختلف تشخیص و شمارش اشرشیا کلی موجود در آب را داریم.

 

 

 

 

روش پور پلیت P.P (Pour Plat)

 

در این روش 1 سی سی از نمونه آب را به لوله درهام حاوی محیط کشت برلیانت گرین براث (brilliant  green broth) اضافه کرده و 1 سی سی از نمونه آب را در یک پلیت خالی ریخته و با مک کانکی آگار به صورت پور پلیت دو لایه کشت داده، پس از بسته شدن محیط ، آن را به همراه لوله برلیانت گرین براث در دمای 370 درجه به مدت 24-48 ساعت گرما دهید. پس از 24 ساعت پلیتها از نظر وجود پرگنه مورد بررسی قرار گیرند. در صورت عدم وجود پرگنه و عدم تولید گاز در لوله های حاوی برلیانت گرین براث و به مدت 24 ساعت دیگر گرما ببیند در صورت وجود پرگنه و تولید گاز در محیط‌های مزبور، پرگنه شمارش شود و با مراجعه به جدول استاندارد تعداد باکتری‌های کلیفرم مدفوعی در 100 سی سی آب ثبت شوند. سپس از محیط برلیانت گرین براث گاز دار برروی محیط مک کانکی آگار کشت داده تا خالص سازی شود. آزمایشهای افتراقی (MRVP, TSI, SIM,LD, اوره ، سیمون ، سیترات) انجام شود. سپس پس از انجام آزمایش های افتراقی وجود یا عدم وجود اشرشیاکلی مشخص می‌شود

 

روش بیشترین شمارش احتمالی MPN (Most Proabable Number)

 

این روش توسط سه سری پنج‌تایی لوله درهام حاوی 10 سی‌ سی محیط کشت لاکتوز براث انجام می‌شود. در لوله‌های سری اول محیط کشت با غلظت دوبل وارد می‌شود و 10 سی سی از نمونه آب به آن اضافه می‌شود و  1 سی سی به سری دوم و 0.1 سی سی به سری سوم اضافه می‌گردد و در نهایت تمامی لوله‌ها در انکوباتور 370 درجه گرما میبینند. پس از 24 ساعت لوله ها دوباره بررسی شده در صورتی گازی تولید نشده بود مجددا 24 ساعت دیگر گرما میبیند اما در صورت تولید گاز، به اندازه 1 سی سی به محیط EC براث و 1 سی سی به محیط پپتون واتر اضافه می‌شود و به مدت 24 ساعت در دمای 44-50 درجه گرما می‌بیند. پس از طی این مدت چنانچه در لوله حاوی EC براث گاز تولید شده بود، 0.5 سی سی معرق کواکس به لوله حاوی پپتون واتر اضافه نموده و در صورت مثبت بودن اندول، از لوله های حاوی EC براث در محیط مک کانکی آگار کشت داده و به مدت 24 ساعت گرما میبند. پس از خالص سازی پرگنه های بوجود آمده از روی محیط مک کانکی، تستهای افتراقی انجام می‌شود. در نهیات با توجه به نتیجه تستهای افتراقی وجود و یا عدم وجود اشرشیا کلی مشخص می‌شود.

 

روش فیلتر غشایی(Membrane Filtration)

 

ابتدا ظرف حاوی نمونه را خوب تکان داده و 250 سی سی از نمونه اب را در شرایط استریل از فیلتر غشایی از جنس استات سلولزبا قطر 0.45 میکرون عبور داده می‌شود. سپس با استفاده از پنس استریل، فیلتر را بر روی سطح پلیت حاوی مک کانکی آگار قرار داده و به مدت 24 ساعت در دمای 370 درجه گرما میبیند. پس از طی شدن این مدت پرگنه های موجود شمارش شده و هر یک از پرگنه‌های موجود بر روی محیط مک کانکی آگار برای انجام آزمون‌های افتراقی خالص شده و پلیت‌ها به مدت 24 ساعتدر دمای 370 درجه گرما می‌بینند. پس از خالص سازی برای پرگنه‌های موجود تستهای افتراقی انجام شده و با توجه به نتایج تست‌ها وجود و یا عدم وجود اشرشیا کلی نمایان میگردد.

 

 

X

Right Click

No right click